Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU „Festiwal Tramwajów”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest spółka Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 20, 01-232 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000145910, NIP: 525-22-56-724, kapitał zakładowy 467.275.000,00 zł (dalej zwana odpowiednio: „Organizatorem”).

1.2 Konkurs organizowany jest pod nazwą „Festiwal Tramwajów” (dalej zwany: „Konkursem”).

1.3 Konkurs rozpoczyna się w dniu 13.05.2021, r o godzinie 23:59, a kończy się w dniu 14.05.2021, r. o godzinie 16:00 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).

1.4 Organizator Konkursu powołuje komisję konkursową ( dalej „Komisja Konkursowa”), w składzie:

Przewodniczący: Joanna Tarnowska

Wiceprzewodniczący: Maciej Dudkiewicz

Członek komisji: Rafał Lewiński

1.5 Do zadań Komisji Konkursowej należy przeprowadzenie Konkursu, w tym stałe czuwanie nad prawidłowym jego przebiegiem, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z przeprowadzanym Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu, wybór Zwycięzców Konkursu oraz podejmowanie innych czynności przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

1.6 Konkurs organizowany jest za pośrednictwem strony internetowej: noc-muzeow.tw.waw.pl

1.7 Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 poz. 2094 ze zm.).

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1 Uczestnikiem Konkursu, (dalej: „Uczestnik”), może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

2.1.1 jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2.1.2 wykona zadanie konkursowe (dalej: „Pracę Konkursową”);

2.1.3 prześle Pracę Konkursową w terminie od dnia 12.05.2021 r. godz. 15:00 do dnia 13.05.2021 r. godz. 23:59 przez formularz konkursowy, znajdujący się na stronie noc-muzeow.tw.waw.pl

2.1.4 nie jest pracownikiem Organizatora lub osobą współpracującą na innej podstawie niż stosunek pracy, członkiem rodziny tych osób (przez rodzinę rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia);

3. ZASADY KONKURSU

3.1 Praca Konkursowa polega na podaniu i przesłaniu za pomocą formularza odpowiedzi na pytanie: „Opisz w jednym zdaniu, dlaczego lubisz zabytkowe tramwaje?” (dalej: Praca Konkursowa).

Do prawidłowego zgłoszenia udziału konieczne jest podanie danych osobowych wymaganych w formularzu zgłoszeniowym oraz akceptacja Regulaminu. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez przesłanie Pracy Konkursowej zgodnie z pkt 2.1.3 powyżej.

3.2 Uczestnik może wykonać Pracę Konkursową tylko raz.

3.3 Organizator ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia (Pracy Konkursowej) w przypadku, gdy zawiera ona treści: obraźliwe, niezgodne z zasadami współżycia społecznego, dyskryminujące płeć/rasę/narodowość/język/religię, sprzeczne z obowiązującym prawem/dobrymi obyczajami, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny, naruszające prawa i/lub dobre imię osób trzecich, Organizatora, oraz prac zawierających treści obraźliwe/wulgarne/groźby skierowane pod adresem osób trzecich lub w innym uzasadnionym przypadku.

3.4 Przesyłając zgłoszenie Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania warunków Regulaminu i potwierdza, iż udział w Konkursie następuje na warunkach wskazanych w Regulaminie.

3.5 Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Organizatora marketing@tw.waw.pl

3.6 Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku dokonania zgłoszenia w sposób niezgodny z Regulaminem oraz innego naruszenia przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia praw osób trzecich, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia podejmowania przez Uczestnika działań mogących mieć wpływ na wynik Konkursu w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez wiadomość e-mail. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.

4. PRAWA AUTORSKIE (LICENCJA)

4.1 Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania zgłoszenia oświadcza, iż posiada pełnię praw autorskich do Pracy Konkursowej. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest autorem całości lub części Pracy Konkursowej oświadcza, iż dysponuje wszelkimi prawami oraz wymaganymi zgodami w tym od autorów, współautorów i/lub właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, niezbędnymi do opublikowania pracy w Internecie oraz prasie i jest uprawniony do udzielenia licencji na korzystanie z nadesłanej Pracy Konkursowej przez Organizatora na polach eksploatacji niezbędnych do opublikowania Pracy Konkursowej w Internecie oraz prasie.

4.2 Uczestnik Konkursu, któremu nie będą przysługiwały prawa do całości lub części Pracy Konkursowej, które zostały przez tego Uczestnika zgłoszone do udziału w Konkursie jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z opublikowaniem pracy w Internecie oraz prasie w szczególności do poniesienia opłat za ich zamieszczenie i udostępnienie w Internecie oraz prasie na rzecz autorów, współautorów i/lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

4.3 Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do pracy.

4.4 Nadesłanie Pracy Konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na rzecz Organizatora na nieodwołalne jej wykorzystywanie. Zgoda obejmuje wszelkie znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanej Pracy Konkursowej na łamach wszystkich wydawnictw, a w szczególności serwisów internetowych oraz prasy wydawanych lub prowadzonych przez Organizatora. Uczestnik Konkursu oświadcza, że nie będzie z tego tytułu żądał jakiegokolwiek wynagrodzenia od Organizatora.

4.5 Nadesłanie Pracy Konkursowej jest jednoznaczne z udzieleniem Organizatorowi licencji niewyłącznej do nieograniczonego korzystania i rozporządzania przesłanej w ramach zgłoszenia Pracy Konkursowej na cały okres trwania Konkursu i przez okres 5 lat od jego zakończenia. Uczestnik udziela Organizatorowi zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Pracy Konkursowej tj. w szczególności przeróbek i adaptacji. Udzielenie Organizatorowi licencji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, następuje z chwilą przesłania zgłoszenia do udziału w Konkursie.

4.6 Licencja o której mowa w p. 4.5. powyżej dotyczy wykorzystania Prac Konkursowych, w całości, jak i we fragmentach, w kraju i poza jego granicami i obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności publikację w prasie oraz Internecie.

4.7 Uczestnik dokonujący zgłoszenia do Konkursu upoważnia Organizatora do udzielenia sublicencji w zakresie praw określonych w ust. 4.4-4.6, oraz do wykonywania w jego imieniu osobistych praw autorskich do Pracy Konkursowej oraz do wprowadzania zmian w Pracy Konkursowej, w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z Pracy Konkursowej. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania swych autorskich praw osobistych w sposób naruszający uzasadnione interesy Organizatora. W szczególności, autor Pracy Konkursowej zobowiązuje się, iż bez pisemnej zgody Organizatora nie będzie korzystał z prawa do oznaczania autorstwa Pracy Konkursowej, a także z prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy Konkursowej.

4.8 Nadesłanie Pracy Konkursowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi w formie nieodwołalnego prawa do publikacji w prowadzonych przez niego serwisach internetowych i mediach społecznościowych imienia i nazwiska Uczestnika w celu ogłoszenia wyników Konkursu. Uczestnik Konkursu oświadcza, że nie będzie z tego tytułu żądał jakiegokolwiek wynagrodzenia od Organizatora.

4.9 Organizator ma prawo usunąć opublikowane Prace Konkursowe, gdyby po ich publikacji okazało się, że zawierają treści obraźliwe, niezgodne z zasadami współżycia społecznego, dyskryminujące płeć/ rasę/ narodowość/ język/ religię, sprzeczne z obowiązującym prawem/ dobrymi obyczajami, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny, naruszające prawa i/lub dobre imię osób trzecich/ Organizatora, obraźliwe/ wulgarne/ zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich lub w innym uzasadnionym przypadku.

4.10 Każdy Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla autorów Pracy Konkursowej zgłoszonych w Konkursie.

5. ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

5.1 O przyjęciu Pracy Konkursowej decyduje czas (termin) jej wpłynięcia do Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

5.2 Konkurs jest jednoetapowy.

5.3 Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.

5.4 Komisja Konkursowa dokona oceny wszystkich nadesłanych Prac Konkursowych biorąc pod uwagę oryginalność pracy i wybierze 29 (dwudziestu dziewięciu) Zwycięzców.

5.5 Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

6. NAGRODY

6.1 Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrodę rzeczową w postaci podwójnego zaproszenia do uczestnictwa jako pasażer w paradzie zabytkowych tramwajów, odbywającą się 15.05.2021 r. pomiędzy godzinami 18.00 a 20.00. wyjeżdżającą z placu Narutowicza w Warszawie.

6.2 Zwycięzca nie może przekazać prawa do nagrody innej osobie.

6.3 Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ekwiwalent pieniężny.

6.4 Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie noc-muzeow.tw.waw.pl w dniu 14.05.2021 r. o godzinie 19.00

6.5 Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej mailowo na adres wskazany w zgłoszeniu konkursowym, w terminie do 14.05.2021 r. do godziny 23:59.

6.6 Nagrody zostaną przesłane Zwycięzcom drogą mailową.

6.7 Zwycięzcy z tytułu otrzymania podwójnych zaproszeń są zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.).

6.8 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę podanego przez Uczestnika Konkursu adresu e-mail lub zmianę innych danych, nieprawidłowe działanie systemów teleinformatycznych – uniemożliwiającą kontakt z Uczestnikiem lub odebranie przez niego nagrody.

6.9 Zwycięzca nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:

a) nie potwierdzi realizacji prawa do Nagrody w terminie ustalonym w Regulaminie;

b) przekaże Organizatorowi nieprawdziwe lub nieprawidłowe dane;

c) nie dopełni obowiązków przewidzianych w Regulaminie;

6.10 Tramwaj i miejsce w tramwaju zostaną wskazane Zwycięzcy przez osobę wskazaną/upoważnioną przez Organizatora, która będzie obecna przed wyruszeniem parady z placu Narutowicza. Organizator wyklucza możliwość zarezerwowania miejsca w tramwaju wcześniej, ani jego wyboru samodzielnie.

7. DANE OSOBOWE

7.1 Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników będzie spółka Tramwaje Warszawskie sp. z o. o z siedzibą w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 20, 01-232 Warszawa. Uczestnik się z skontaktować z Administratorem w następujący sposób:

· listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Tramwaje Warszawskie sp. z o. o ul. Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa · przez e-mail: abi@tw.waw.pl

7.2 Inspektor ochrony danych

Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnik może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować jak wskazano w pkt. 7.1.

7.3 Cele przetwarzania danych osobowych Uczestników oraz podstawa prawna przetwarzania

Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia jego Zwycięzców. Jeżeli Uczestnik zostanie Zwycięzcą Konkursu – jego dane będą przetwarzane w celu opublikowania ich na Stronie Konkursowej oraz przekazania Nagrody. Na Stronie Konkursowej opublikowane zostaną: imię i nazwisko oraz utwory Uczestników Konkursu i Zwycięzców (prace konkursowe). Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, którą Uczestnik wyraża poprzez tzw. wyraźne działanie potwierdzające czyli wysłanie do nas zgłoszenia konkursowego i wzięcie udziału w Konkursie.

Jeżeli w związku z udziałem w Konkursie Uczestnik złoży reklamację, Organizator będzie przetwarzał dane w celu jej zarejestrowania oraz rozpatrzenia. Podstawą przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na konieczności weryfikacji zgłoszenia oraz możliwości obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie Art. 6 ust 1 lit a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

7.4 Okres przechowywania danych osobowych Uczestników

Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w czasie trwania Konkursu, a także przez okres, w którym zgodnie z Regulaminem Konkursu przysługuje Uczestnikowi prawo do złożenia reklamacji. Organizator zaprzestanie przetwarzać dane Uczestnika wcześniej jeżeli wycofa on zgodę na ich przetwarzanie.

7.5 Prawa Uczestnika związane z przetwarzaniem danych osobowych

Uczestnik na następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo dostępu do swoich danych osobowych,

b. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

c. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,

d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Organizatora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Organizator przesłał dane do innego administratora. Organizator zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem lub inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punkcie 7.1 powyżej)

7.6 Prawo wycofania zgody

Do momentu zakończenia Konkursu Uczestnik może wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, wysyłając na adres e-mail: abi@tw.waw.pl wiadomość o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w konkursie Festiwal Tramwajów”. W treści wiadomości Uczestnik musi podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, którego użył w Konkursie. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do Nagrody.

7.7 Prawo wniesienia skargi do organu

Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.8 Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zgłoszenia konkursowego uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1 Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres Organizatora: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., ul. Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs Festiwal Tramwajów – reklamacja”. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

8.2 Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również powód reklamacji.

8.3 Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. a zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji na piśmie przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 Pełna treść regulaminu udostępniona będzie na stronie noc-muzeow.tw.waw.pl w czasie trwania Konkursu i w terminie 14 dni roboczych od jego zakończenia.

9.2 Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie usług teleinformatycznych, z których korzystać będą uczestnicy Konkursu.

9.3 Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.

9.4 Organizator nie zapewnia i nie ponosi kosztów niezbędnych do udziału w Konkursie.

9.5 Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

9.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzestrzegania przez Uczestników postanowień Regulaminu.

9.7 Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie noc-muzeow.tw.waw.pl

9.8 Organizator ustanawia adres korespondencyjny dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o, ul. Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa

9.9 Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tj. z dnia 17 marca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.).

Warszawa, dn. 10.05.2021 r.